کوکتل

رابط مترجم و مشتری - بازار مناقصه آنلاین ترجمه

 

تلفن: 4233 417 0912

ایمیل: modir@koktel.ir 

تحقیق سیستم نوآوری فناوری و علوم دانشگاه بر اساس اقتصادی که گازهای گلخانه ای کمی در محیط منتشر می کند.

قیمت: 5000 تومان تومان


in stock
+

چکیده:

«اقتصاد کم کربن» یک مدل توسعه ی اقتصادی بر اساس مصرف کم انرژی و آلودگی کم و انتشار کم گاز گلخانه ای می باشد، توسعه ی اقتصاد کم کربن منجر به توجه گسترده ی جوامع بین المللی شده است. مدرسه عالی اهمیت آموزش مستعد، نوآوری فناوری و وظایف خدمات اجتماعی را می داند. دانشگاه ها با روبرو شدن با الزامات توسعه ی اقتصاد کم کربن، باید سیستم نوآوری فنی را تقویت کرده و میزان نوآوری و توانایی خدماتی را بهبود بخشند. این مقاله پیشنهادهایی در رابطه با تاثیر بهتر سیستم نوآوری فناوری و علوم دانشگاه را ارائه می کند. 

 

Abstract:

Low-carbon economy is an economic development model based on low energy consumption and low pollution and low emission, the development of low-carbon economy has caused extensive concern of the international community. Higher school undertakes the talent training, technology innovation and social service function of importance. Facing the requirement of the low carbon economic development, universities must strengthen technical innovation system and improve levels of innovation and service ability. This article put forward some suggestions on the better effect of university of science and technology innovation system.

:فایل انگلیسی رایگاندانلود فایل انگلیسی مقاله