کوکتل

رابط مترجم و مشتری - بازار مناقصه آنلاین ترجمه

 

تلفن: 4233 417 0912

ایمیل: modir@koktel.ir 

اثربخشی عملیات نوآوری باز: کاربردی برای ذخیره سازی موثر

قیمت: 7000 تومان تومان


in stock
+

چکیده فارسی:

فعالیت های تعاونی با مشتریان به منظور نوآوری ضروری است. برای این منظور سازگار نمودن سیستم نوآوری کسب و کار با ویژگی های تقاضاهای بازار با توجه به تغییرات تکنولوژیکی و اجتماعی ضروری است. هدف از این مقاله ارائه ی مدلی است که اجازه به اندازه گیری دانش و ایجاد بهبود سازمانی در ابداعاتی می دهد که با همیاری مشتریان در فرآیندهای نوآورانه بوجود می آیند. اینمدل در فعالیتهای ذخیره سازی کارآمد بازار اسپانیا بهکار گرفته شد.

 

Abstract:

Collaborative efforts with customers to innovate are essential. For this it is necessary to adapt the business innovation system to the characteristics of the market demands taking into account the technological and social change. The aim of this paper is to propose a model that allows the measurement of knowledge and the generation of organizational improvement in the initiatives of customers’ co-creation in innovative processes. The model has been applied to efficient replenishment practices in the Spanish market.

:فایل انگلیسی رایگاندانلود فایل انگلیسی مقاله