کوکتل

رابط مترجم و مشتری - بازار مناقصه آنلاین ترجمه

 

تلفن: 4233 417 0912

ایمیل: modir@koktel.ir 

مهندسی مجدد فرآیند مدیریت حمل بار هوایی

چکیده فارسی:

مهندسی مجدد فرآیند (BPR) یکی از جدیدترین نوآوری ها در علم مدیریت و مهندسی صنعتی می باشد، که نشانی از طراحی مجدد سریع و اساسی در سیستم و فرآیندهای ارزش افزوده، استراتژیک، سیاست ها و ساختارهای سازمانی است که به بهینه سازی جریان های کاری و بهره وری سازمان کمک می کند. این مقاله به ارائه اجرای  BPR در فرآیند مدیریت حمل بار هوایی در یک فرودگاه بین المللی می پردازد. هدف این کار بهبود در عملکرد از طریق اجرای موفق تکنیک BPR می باشد تا در کیفیت خدمات و سرعت فرآیند مدیریت حمل بار هوایی، بهبود قابل توجهی ایجاد شود. داده های مورد نیاز در مورد فرآیند خدماتی، با انتخاب زمان به عنوان معیار جمع آوری شدند. نمودارهای جریان فرآیند، برگه های تحلیل فرآیند و نمودارهای خلاصه داده ها، به عنوان ابزاری برای درک صحیح فرآیند موجود، با هدف شناسایی قسمت های قابل بهبود، تهیه گردیدند. یک «نمودار قبل و بعد» از اجرای BPR که قابل دفاع بر اساس واقعیت و قابل سنجش باشد، برای مستند سازی دستاوردهای مورد انتظار، تهیه شد. BPR ثابت کرد که یک تکنیک مفید نوآورانه در مدیریت و مهندسی صنعتی برای رسیدن به بهبود زیاد در کارایی خدمات کیفی فرآیندهای مدیریت حمل بار هوایی است. 

 

Abstract:

Business Process Reengineering (BPR) is one of the most recent innovations in industrial engineering and management science which represents the rapid and radical redesign of strategic, value-added processes and the system, policies and organizational structures that support them to optimize the work #ows and productivity of an organization. This paper presents a BPR e!ort and programme of an air cargo handling process at an international airport. The objective of this work is to demonstrate the performance breakthrough of a BPR technique to achieve dramatic improvements in critical measures of contemporary performance with respect to quality service and speed in the airlines cargo handling process. Field data on service dimensions of the process have been collected choosing time as metric. Process-#ow diagrams, process analysis worksheets and data summary charts are prepared as e!ective tools to get a thorough understanding of the existing process with a view to focus on the possible areas of improvements. A fact-based defensible and quanti"able `Before}after charta of BPR has been presented for documenting the expected gains. BPR has proved to be a modern innovative useful industrial engineering and management technique to achieve dramatic improvement in operational e$ciencies for quality services of the airlines cargo handling processes.

:فایل انگلیسی رایگاندانلود فایل انگلیسی مقاله