کوکتل

رابط مترجم و مشتری - بازار مناقصه آنلاین ترجمه

 

تلفن: 4233 417 0912

ایمیل: modir@koktel.ir 

اقتصاد مشارکتی آنلاین: هدایا و کالاهای عمومی در فضای مجازی

قیمت: 11000 تومان تومان


in stock
+

بخشی از مقدمه فارسی:

اینترنت پر از موارد به درد نخور می باشد. این محیط مکانی عمومی برای اهالی اینترنت می باشد تا از کمبود همکاری، ادب و اطلاعات مفید شکایت کنند. گفته می شود وضعیت نسبت سیگنال به پارازیت خوب نیست و در حال بدتر شدن می باشد. حتی یک گذر ساده در فضای مجازی می تواند شواهدی دال بر دشمنی، خودخواهی و عدم معنا با خود داشته باشد. با این حال شگفتی اینترنت به خاطر این پارازیت های زیاد نیست، بلکه به خاطر عدم وجود همکاری قابل توجه می باشد. با توجه به اینکه تعاملات آنلاین نسبتا ناشناس هستند، و اینکه قدرت مرکزی وجود ندارد و اینکه اعمال محدودیت های فیزیکی و مالی بر کسی کاری سخت یا غیر ممکن است، این مفهوم که اینترنت به معنای واقعی کلمه جنگ قرار گرفتن همه در برابر همه نیست، در حال قوت گرفتن است. برای دانشجوی علوم اجتماعی آنچه که باید توضیح داده شود میزان تعارض نیست بلکه میزان زیاد توزیع و همکاری است که در جوامع آنلاین رخ نمی دهند.

 

some of introduction:

The Internet is filled with junk and jerks. It is commonplace for inhabitant of the Internet to complain bitterly about the lack of cooperation, decorum, and useful information. The signal-to-noise ratio, it is said, is bad and getting worse. Even a casual trip through cyberspace will turn up evidence of hostility, selfishness, and simple nonsense. Yet the wonder of the Internet is not that there is so much noise, but that there is any significant cooperation at all. Given that online interaction is relatively anonymous, that there is no central authority, and that it is difficult or impossible to impose monetary or physical sanctions on someone, it is striking that the Internet is not literally a war of all against all. For a student of social order, what needs to be explained is not the amount of conflict but the great amount of sharing and cooperation that does occur in online communities.

:فایل انگلیسی رایگاندانلود فایل انگلیسی مقاله