کوکتل

رابط مترجم و مشتری - بازار مناقصه آنلاین ترجمه

 

تلفن: 4233 417 0912

ایمیل: modir@koktel.ir 

مدیریت موفق ارزش مشتری: درس های کلیدی و روندهای در حال ظهور

قیمت: 13000 تومان تومان


in stock
+

چکیده فارسی:

در دهه گذشته، شرکت ها توجه رو به افزایشی به مدیریت ارزش مشتری (CVM) داشته اند. شرکت ها از طریق سیستم های مدیریت مشتری مداری قصد دارند تا ارزش مشتری را حداکثر کنند. در این مقاله، ما 6 درس مهم را مطرح می کنیم که شرکت ها می توانند آن ها را برای CVM موفق، هماهنگ سازی دانش تحقیقات موجود و بهترین نمونه ها به کار ببندند: 1) استفاده از CVM به منظور بهبود عملکرد کسب  کار؛ 2) اطمینان از اینکه CVM بیشتر از اینکه IT محور باشد، مشتری محور باشد؛ 3) پذیرش ارزش چرخه ی حیات مشتری به عنوان یک معیار اصلی؛ 4) سرمایه گذاری در قابلیت های تحلیلی قوی؛ 5) درک عوامل کلیدی جذب مشتری، حفظ مشتری و توسعه ی مشتری؛ و 6) مدیریت کانال ها به منظور خلق ارزش مشتری.

Abstract:

In the past decade, firms have paid increasing attention to customer value management (CVM). Through customer-centric management systems, firms aim to maximize customer value. In this article, we put forth six important lessons that firms can employ for successful CVM, integrating available research knowledge and best practices: (1) use CVM to improve business performance; (2) ensure that CVM is more customer driven than IT driven; (3) adopt customer lifetime value as a core metric; (4) invest in strong analytical capabilities; (5) understand the key drivers of customer acquisition, customer retention, and customer expansion; and (6) manage channels to create customer value.

:فایل انگلیسی رایگاندانلود فایل انگلیسی مقاله